Veikala noteikumi

Interneta veikala noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. Noteikumi ir spēkā, iegādājoties Preces adresē www.mi-home.lv. Pārdevējs ir UAB WIND TRADERS LV, kas reģistrēta un darbojas Lietuvas Republikā, reģistrācijas numurs 305801706, juridiskā adrese Vytauto pr. 32, LT-44328 Kaunas, Lietuva. Dati par Pārdevēju tiek uzkrāti un glabāti Juridisko personu reģistrā, reģistra uzturētājs – valsts uzņēmums Reģistru centrs. Pārdevēja PVN maksātāja numurs LT100014172911.

  2. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces e-veikalā.

  3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī grozīt, labot vai papildināt noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts e-veikala tīmekļa vietnē. Pircējam iepērkoties e-veikalā, darbojas Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas laikā.

  4. Pirkt e-veikalā ir tiesības:

   1. rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., pilngadīgām personām, kuru rīcībspēja nav ierobežota tiesā;

   2. nepilngadīgajiem no 14 līdz 18 gadu vecumam tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;

   3. juridiskām personām.

  5. Tiek uzskatīts, ka līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts no brīža, kad Pircējs ir izveidojis preču grozu un par to samaksājis.

 2. Personas datu aizsardzība.

  1. Pasūtīt preces interneta veikalā Pircējs var:

   1. reģistrējoties šajā e-veikalā un ievadot reģistrācijā prasītos datus;

   2. nereģistrējoties šajā e-veikalā.

  2. Pircējam, pasūtot preces noteikumu 2.1. punktā paredzētajos veidos, attiecīgajos pārdevēja dotajos informācijas laukos jānorāda preču pasūtījuma izpildei nepieciešamie Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

  3. Pircējs, reģistrējoties e-veikalā un pasūtot preces, apņemas glabāt un nevienam neatklāt pieteikšanās datus.

 3. Pircēja tiesības un pienākumi.

  1. Pircējam ir tiesības pirkt preces e-veikalā tikai šajos Noteikumos un citās e-veikala informācijas sadaļās noteiktajā kārtībā.

  2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar e-veikalu, paziņojot Pārdevējam par to rakstveidā (pa e-pastu, informējot par vēlmi atdot atpakaļ preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad no līguma nevar atteikties atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

  3. Noteikumu 3.2. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai gadījumā, ja prece nav bojāta vai pēc būtības nav mainījies tās izskats, kā arī tā nav tikusi izmantota.

  4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.

  5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā sniegtie dati, Pircējam tie ir jāatjaunina.

  6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus.

  7. Pircējs, izmantojot e-veikalu, piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas Noteikumiem un apņemas ievērot tos, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

 4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.

  1. Pārdevējs apņemas Pircējam radīt visus nosacījumus, lai viņš varētu pienācīgi izmantot e-veikala pakalpojumus.

  2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja e-veikala darbības stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot e-veikalu vai īpašos gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju.

  3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personas datiem, kas norādīti e-veikala reģistrācijas formā.

  4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

 5. Preču pasūtīšana, cenas, norēķinu kārtība, termiņi.

  1. E-veikalā Pircējs var iepirkties visu diennakti, septiņas dienas nedēļā.

  2. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs ir izveidojis preču grozu un samaksājis par to, bet Pārdevējs apstiprinājis saņemto pasūtījumu – nosūtījis apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu.

  3. Preču cenas e-veikalā un izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar PVN.

  4. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šiem veidiem:

   1. Norēķināšanās skaidrā naudā (vai ar maksājumu karti) kurjeram līdz 1000 EUR.

   2. Norēķināšanās, izmantojot bankas elektronisko sistēmu.

   3. Norēķināšanās ar karti internetā.

   4. Norēķināšanās ar nomaksu (līzingu).

   5. Norēķināšanās ar priekšapmaksas bankas pārskaitījumu.

  5. Pircējs apņemas par precēm samaksāt nekavējoties. Tikai pēc samaksas saņemšanas tiek uzsākta preču sūtījumu formēšana un preču piegādes termiņa rēķināšana.

 6. Preču piegāde.

  1. Pasūtījuma izveidošanas laikā, izvēloties Preču piegādes pakalpojumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

  2. Pircējs apņemas pieņemt preces pats. Ja Pircējs personiski nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi citai personai.

  3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).

  4. Pārdevējs piegādā Pircējam preces, ievērojot preču aprakstos norādītos termiņus. Šie termiņi ir aptuveni, turklāt nav spēkā, ja Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču, bet Pircējs par to ir informēts. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču izsniegšana var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes nosacījumus.

  5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču izsniegšanas termiņu pārkāpumu, ja preces Pircējam netiek izsniegtas vai netiek izsniegtas laikus Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

  6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties ir jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek izsniegts saņurcītā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā iekļautas nepasūtītas preces vai neatbilstošs preču daudzums, ja preces ir nepilnā komplektācijā.

  7. Visos gadījumos, kad pircējs piegādes laikā ir pamanījis iepakojuma bojājumus, viņam kurjera izsniegtajos sūtījuma piegādes dokumentos jānorāda novērojumi vai jāraksta atsevišķs akts par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja šādas darbības nav veiktas, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, ko Pircējs nav atzīmējis kurjera preces piegādes dokumentā.

 7. Preču kvalitāte, garantijas.

  1. Katras e-veikalā pārdotās preces dati ir norādīti katras preces aprakstā, kas ir pievienots visām precēm.

  2. Pārdevējs neatbild par to, ka e-veikalā esošās preces pēc krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā ekrāna īpatnību dēļ.

  3. Pārdotās preces ir paredzētas Eiropas reģiona tirgum, tāpēc visām precēm ir spēkā ražotāju noteiktie garantijas termiņi un prasības. Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām visām precēm ir spēkā garantijas laiks vismaz 24 mēneši (pie katras preces ir norādīts precīzs garantijas laiks).

 8. Preču atdošana atpakaļ un maiņa.

  1. Pircējiem (patērētājiem) ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no preces pirkšanas un pārdošanas līguma, rakstveidā paziņojot par to Pārdevējam 14 dienu laikā no preces piegādes vai saņemšanas brīža. Preces atdošanas izdevumus sedz Pircējs.

  2. Lai atdotu atpakaļ preci(-es) atbilstoši Noteikumu 8.1. punktam, Pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preču piegādes, jāinformē Pārdevējs, izmantojot kontaktu sadaļā norādītos saziņas veidus un norādot atdodamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru.

  3. Ja tiek atdota atpakaļ nepareizi piegādāta un/vai nekvalitatīva prece, Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces un samainīt tās pret analogām atbilstošām precēm.

  4. Ja Pārdevējam nav attiecīgo preču, ko samainīt, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa.

  5. Ja pircējam ir pārdota neatbilstošas kvalitātes prece, pircējam pēc savas izvēles ir tiesības:

   1. pieprasīt, lai prece tiktu saremontēta;

   2. pieprasīt, lai prece tiktu samainīta pret tādu pašu pienācīgas kvalitātes preci;

   3. attiecīgi samazināt cenu;

   4. atdot atpakaļ preci pārdevējam un pieprasīt par preci samaksātās naudas atmaksu.

  6. Neatbilstošas kvalitātes preces tiek mainītas vai atdotas atpakaļ Pārdevēja norādītā Pircējam ērtā vietā. Pircējs Pārdevējam iesniedz rakstveida pieprasījumu un preci. Pieprasījumā tiek norādīti preces trūkumi un pircēja izvēlētā kāda no šo noteikumu 8.5. punktā minētajām prasībām. Pieprasījumam tiek pievienots dokuments, kas apliecina preces pirkšanu un pārdošanu no šī pārdevēja.

 9. Pircēja un Pārdevēja atbildība.

  1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā sniedz neprecīzus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas radušās šī iemesla dēļ, un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu atlīdzināšanu.

  2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kuras tas veic, izmantojot šo e-veikalu.

  3. Pēc reģistrācijas Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja e-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, piesakoties e-veikalā ar pircēja pieteikšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

  4. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un Pircēja saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī šāda iespēja viņam tika nodrošināta.

  5. Ja Pārdevēja e-veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs neatbild par tur esošo informāciju vai veikto darbību, viņš šīs vietnes neuzrauga, nekontrolē, kā arī šos uzņēmumus un personas nepārstāv.

 10. Tirgvedība un informācija.

  1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt e-veikalā dažādas akcijas.

  2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akciju nosacījumus, kā arī atcelt tās. Jebkuri akciju nosacījumu un kārtības grozījumi vai atcelšana uz preci attiecas tikai no grozījumu izdarīšanas brīža.

  3. Ja Pircējs piekrīt saņemt tiešās tirgvedības piedāvājumus, Pārdevējs visus paziņojumus sūta, izmantojot Pircēja reģistrācijas formā norādītos saziņas līdzekļus.

  4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta Pārdevējam pa tālruņiem un e-pasta adresēm, kas norādīti e-veikala sadaļā „Kontakti”.

  5. Pārdevējs neatbild, ja pircējs nesaņem sūtīto informāciju vai apstiprinājuma paziņojumus interneta sakaru vai elektroniskā pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu darbības traucējumu dēļ.

 11. Nobeiguma noteikumi.

  1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas Noteikumi ir sastādīti, ievērojot Latvijas likumus un tiesību aktus.

  2. Attiecībām, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi.

  3. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šo noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi ir jārisina Latvijas likumos noteiktajā kārtībā.

  4. Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja sagatavotajai un mi-home.lv nosūtītajai atbildei uz Pircēja rakstveida pretenziju, savu pieprasījumu/sūdzību par precēm, kas mi-home.lv ir iegādātas no Pārdevēja, Pircējs (fiziska persona, lietotājs) var iesniegt Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (kā arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajās nodaļās) – aizpildīt pieprasījuma formu ESI platformā https://ec.europa.eu/odr/.